TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
10406/QĐ-NHCS 08/11/2021 - Quyết định số 10406/QĐ-NHCS ngày 08/11/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH Về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
9308/CĐ-NHCS 13/10/2021 - Công điện số 9308/CĐ-NHCS ngày 13/10/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống Cơn bão số 8
9255/CĐ-NHCS 08/10/2021 - Công điện số 9255/CĐ-NHCS ngày 08/10/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 07
8586a/QĐ-NHCS 29/09/2021 - Quyết định số 8586a-QĐ-NHCS ngày 29.9.2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
6200/QĐ-NHCS 08/07/2021 - Quyết định số: 6200/QĐ-NHCS ngày 08/7/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
5417/CĐ-NHCS 12/06/2021 - Công điện số 5417/CĐ-NHCS ngày 12/6/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 2
5065/QĐ-NHCS 02/06/2021 - Quyết định số 5065/QĐ-NHCS ngày 02/6/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội
4565/QĐ-NHCS 14/05/2021 - Quyết định số 4565/QĐ-NHCS ngày 14/5/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ, sửa đổi lĩnh vực tín dụng thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHCSXH
49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 - Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
01/2021/TT-BKHĐT 16/03/2021 - Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
08/2021/QĐ-TTg 11/03/2021 - Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xử lý nợ bị rủ ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ
02/2021/QĐ-TTg 21/01/2021 - Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
72/QĐ-TTg 16/01/2021 - Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành
6875/CĐ-NHCS 21/12/2020 - Công điện số 6875/CĐ-NHCS ngày 21/12/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 14
6474/QĐ-NHCS 30/11/2020 - Quyết định số 6474/QĐ-NHCS ngày 30/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
5823/CĐ-NHCS 12/11/2020 - Công điện số 5823/CĐ-NHCS ngày 12/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 13
5748/CĐ-NHCS 09/11/2020 - Công điện số 5748/CĐ-NHCS ngày 09/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 12
5717/CĐ-NHCS 03/11/2020 - Công điện số 5717/CĐ-NHCS ngày 03/11/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 10
5558/CĐ-NHCS 26/10/2020 - Công điện số 5558/CĐ-NHCS ngày 26/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 9
5507/CĐ-NHCS 23/10/2020 - Công điện số 5507/CĐ-NHCS ngày 23/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 8
154/NQ-CP 19/10/2020 - Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
32/2020/QĐ-TTg 19/10/2020 - Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
5413/CĐ-NHCS 16/10/2020 - Công điện số 5413/CĐ-NHCS ngày 16/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống áp thấp nhiệt đới
5373/CĐ-NHCS 12/10/2020 - Công điện số 5373/CĐ-NHCS ngày 12/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 07
5359/CĐ-NHCS 11/10/2020 - Công điện số 5359/CĐ-NHCS ngày 11/10/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 06