Đào tạo cán bộ mới tuyển dụng

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 Mô hình tổ chức và mạng lưới tổ chức của NHCSXH
Bài 2 Những phẩm chất, đạo đức và kỹ năng cần có của người cán bộ NHCSXH
Bài 3 Tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH
Bài 4 Phương thức uỷ thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội
Bài 5 Tổ tiết kiệm và vay vốn
Bài 6 Hướng dẫn nghiệp vụ tiền gửi của Tổ viên Tổ TK&VV và nghiệp vụ ký Quỹ đối với người đi XKLĐ tại Hàn Quốc
Bài 7 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay theo từng chương trình tín dụng
Bài 8 Hướng dẫn nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro
Bài 9 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH
Bài 10 Tổ chức hoạt động giao dịch xã, phường, thị trấn và họp giao ban tại Điểm giao dịch
Bài 11 Phân công cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn cấp xã
Bài 12 Nghiệp vụ Kế toán - Ngân quỹ
Bài 13 Kỹ năng giao tiếp
Bài 14 Kỹ năng thuyết trình