Cán bộ Tín dụng

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 2 CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHCSXH
Bài 3 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Bài 4 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NHCSXH
Bài 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHCSXH
Bài 6 QUY ĐỊNH XỬ LÝ NỢ BỊ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 7 KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ
Bài 8 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
Bài 9 CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TẠI NHCSXH
Bài 10 LỊCH SỬ NHCSXH
Bài 11 VĂN HÓA NHCSXH
Bài 12 PHƯƠNG THỨC CHO VAY TRỰC TIẾP CÓ ỦY THÁC MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRONG QUY TRÌNH CHO VAY QUA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI